Ekonomia społeczna: nowy model gospodarczy?

Definicja i Koncepcja

Ekonomia społeczna to model gospodarczy, który łączy cele ekonomiczne z celami społecznymi. W ekonomii społecznej, organizacje dążą do osiągania korzyści finansowych, jednocześnie przyczyniając się do dobrobytu społecznego. Do ekonomii społecznej zaliczamy takie formy jak spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia czy przedsiębiorstwa społeczne.

Organizacje ekonomii społecznej różnią się od tradycyjnych przedsiębiorstw tym, że zysk nie jest ich głównym celem. Ich działalność jest zorientowana na zaspokajanie potrzeb społecznych i środowiskowych, a nie na generowanie zysku dla akcjonariuszy.

Czy Ekonomia Społeczna Może Być Nowym Modelem Gospodarczym?

Ekonomia społeczna zdobywa na znaczeniu na całym świecie. W Europie, rządy coraz częściej zauważają potencjał ekonomii społecznej w tworzeniu miejsc pracy, promowaniu równości społecznej i ochronie środowiska. Wielu uważa ekonomię społeczną za alternatywę dla dominującego modelu kapitalistycznego, który skupia się na zysku kosztem społeczności i środowiska.

Jednak ekonomia społeczna ma też swoje wyzwania. Musi znaleźć równowagę pomiędzy osiąganiem zysków a realizacją celów społecznych i środowiskowych. Dodatkowo, organizacje ekonomii społecznej często borykają się z problemami finansowymi, wynikającymi z braku dostępu do kredytów i kapitału.

Wpływ Ekonomii Społecznej na Współczesną Gospodarkę

Ekonomia społeczna ma potencjał do wprowadzenia istotnych zmian w globalnej gospodarce. Może przyczynić się do redukcji nierówności społecznych, poprawy warunków pracy i ochrony środowiska. Wszystko to jest możliwe dzięki unikalnej charakterystyce ekonomii społecznej, która łączy cele ekonomiczne z celami społecznymi.

Dla ekonomii społecznej kluczowe jest stworzenie sprzyjających warunków na poziomie polityki publicznej. Wielu badaczy i praktyków wzywa do stworzenia lepszych ram prawnych i finansowych, które umożliwią ekonomii społecznej rozwijać się i przynosić korzyści społecznościom na całym świecie.

Źródła naukowe:

  1. „The Social Economy in the European Union”
  2. „Social Economy and Social Entrepreneurship” – https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7536
  3. „Towards a renewed EMES approach of social enterprise”
Prof. Grażyna Slotec
Prof. | + posts

Profesor nauk ekonomicznych specjalizująca się w wymianie walut online