internetowy kantor wymiany walut

Kurs walutowy a obroty handlowe

Kurs walutowy czyli cena jednostki pieniężnej innego kraju wyrażona w walucie, to jeden z najważniejszych czynników warunkujący strukturę obrotów handlowych. Wpływa on zarówna na eksport, jak i import. Zależność między jednostkami monetarnymi, a obrotami handlowymi jest powiązana. Notowania wpływają na kształtowanie się importu i eksportu danego kraju, a struktury bilansu handlowego oraz salda oddziałują na kurs walutowy. Tym samym, wzrost ceny PLN do EUR to spadek wartości naszej waluty w stosunku do waluty europejskiej. I odwrotnie, zmniejszenie kursu złotego w stosunku do euro to wzrost wartości jednej jednostki wobec tej drugiej. Patrząc przez pryzmat obrotu handlowego, informuje on o względnym wzroście kosztów utrzymania w Polsce w porównaniu z krajami Europejskiej Unii Walutowej.

Jeśli chodzi o obroty towarowe handlu zagranicznego w Polsce w okresie od stycznia do sierpnia 2021 roku, wyniosły one w cenach bieżących 829,5 mld złotychh w eksporcie oraz 821,2 mld złotych w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 8,3 mld złotych. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, tj. 2020, eksport wzrósł o 25,9%, a import o 29,2%.

Patrząc na obroty w dwóch najważniejszych walutach: dolarach i euro, to sprawa wygląda następująco. Eksport wyrażony w dolarach amerykańskich wyniósł 219,4 mld USD, a import 217,2 mld USD. Eksport wyrażony w euro wyniósł 182,5 mld EUR, a import 180,7 mld EUR

Dobrą wiadomością jest fakt, że po ośmiu miesiącach br. wśród głównych partnerów handlowych Polski nie odnotowano spadku w eksporcie ani w imporcie w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym.

Odnotowano za to wzrost we wszystkich sekcjach towarowych. I tak patrząc na poszczególne grupy:

w eksporcie wzrost dotyczył:

 • paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych (o 43,6%),
 • olejów, tłuszczy, wosków zwierzęcych i roślinnych (o 40,8%),
 • surowców niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 38,2%),
 • maszyn i urządzeń transportowych (o 30,4%),
 • towarów przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 29,0%),
 • różnych wyrobów przemysłowych (o 25,6%),
 • chemii i produktów pokrewnych (o 22,8%),
 • żywności i zwierząt żywych (o 11,3%),
 • towarów i transakcji niesklasyfikowanych w SITC (o 2,6%)
 • napojów i tytoniu (o 1,3%).

w imporcie:

 • towary i transakcje niesklasyfikowane w SITC (o 126,6%),
 • towary przemysłowe sklasyfikowane według surowca (o 39,4%),
 • surowce niejadalne z wyjątkiem paliw (o 36,3%),
 • paliwa mineralne, smary i materiały pochodne (o 35,6%),
 • chemikalia i produkty pokrewne (o 29,9%),
 • maszyny i urządzenia transportowe (o 28,1%),
 • oleje, tłuszcze, woski zwierzęce i roślinne (o 26,0%),
 • różne wyroby przemysłowe (o 23,5%),
 • napoje i tytoń (o 8,6%),
 • żywność i zwierzęta żywe (o 6,9%).

*Źródło danych GUS.